Uslovi korišćenja

1. Zakoni i propisi

Pristup korisnika našem sajtu i njegovo korišćenje podležu odredbama svih primenjivih međunarodnih, saveznih, državnih i lokalnih zakona i propisa.

2. Autorska prava/zaštitni znaci

Zaštitni znaci proizvoda i usluga, logo kao i logotipi (u daljem tekstu: “oznake”) istaknuti na sajtu predstavljaju vlasništvo Milinog Kuvara i trećih lica. Korisnicima je zabranjena upotreba bilo koje oznake u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na njegovu upotrebu kao “metatag”-ova na drugim Internet stranicama ili sajtovima na World Wide Webu bez prethodnog pismenog odobrenja Milinog Kuvara ili treće strane u čijem vlasništvu je znak. Sve informacije i sadržaj dostupne na sajtu ili preko njega (u daljem tekstu: “sadržaj”) podležu zaštiti autorskih prava. Korisnicima nije dopušteno menjanje, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih dela, kao ni korišćenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na sajtu ili preko njega u bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu.

3. Hiperlinkovi

Ovaj sajt može sadržati link za druge sajtove koji omogućavaju korisniku da napusti ovaj sajt kako bi pristupio materijalima treće strane ili omogućavaju da se materijali treće strane prizovu na ovaj sajt primenom “inverznih” hiperlinkova i okvira (u daljem tekstu: ‘povezani sajt’). Milin Kuvar nema pravo da menja, ažurira ili kontroliše sadržaj povezanog sajta. Činjenica da je Milin Kuvar postavio link za neki sajt ne znači da time u odnosu na taj sajt, njene vlasnike ili davaoce (provajdere) Internet usluga iskazuje svoje odobrenje, ovlašćenje, sponzorisanje ili povezanost. Kod oslanjanja na korišcenje ili preuzimanje informacija s Interneta postoji nerazdvojiv rizik pa Vas Milin Kuvar moli da se dobro upoznate sa ovim rizicima pre nego što se oslonite na neku takvu informaciju ili je preuzmete s povezane stranice.

4. Nepostojanje garancija

Celokupan sadržaj, proizvodi i usluge na ovom sajtu ili dobijen sa sajta na koji je sajt povezan (“povezan sajt”) Vam je pružen “takav kakav jeste” bez ikakve garancije, bilo izričite ili podrazumevane, što uključuje a ne ograničava se na podrazumevanu garanciju valjanosti upotrebe i prikladnosti za određenu namenu, vlasništvo, nekršenje zakona, sigurnosti ili tačnosti.

Milin Kuvar ne odobrava i nije odgovoran za: (a) tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili izjave datih na sajtu neke druge strane koja nije Milin Kuvar, (b) za bilo kakav sadržaj dat na povezanim sajtovima ili (c) za mogućnosti ili pouzdanost bilo kojeg proizvoda ili usluge dobijene sa povezanog sajta.

Osim pod uslovima zahtevanim od primenjivog zakona za zaštitu potrošaca, ni u kojim okolnostima Milin Kuvar nije odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu izazvanu iz korisnikovog oslanjanja na informaciju dobijenu putem našeg ili povezanog sajta, ili iz korisnikovog oslanjanja na proizvod ili uslugu dobijenu s povezanog sajta. Korisnik je odgovoran za procenu tačnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kojeg mišljenja, saveta ili drugog sadržaja dostupnog putem sajta ili dobijenog na povezanom sajtu. Molimo da zatražite savet stručnjaka, gde je svrsishodno, u vezi sa procenom bilo kog određenog mišljenja, saveta, proizvoda, usluge ili nekog drugog sadržaja.

5. Ograničenje odgovornosti za upotrebu sajta i povezanog sajta

Informacije, proizvodi i opisi usluga, objavljeni na sajtu ili povezanom sajtu, mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške, pa Milin Kuvar izričito odbacuje bilo kakvu odgovornost za te netačnosti ili greške. Milin Kuvar ne garantuje niti izjavljuje da je sadržaj na sajtu potpun ili ažuriran. Milin Kuvar nema nikakvu obvezu da ažurira sadržaj na sajtu. Milin Kuvar može da promeni sadržaj na sajtu u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja o tome. Milin Kuvar može da poboljša ili izmeni sajt u bilo kom trenutku.

Saglasni ste da Milin Kuvar, njegova zavisna preduzeća i bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika neće biti odgovorni, bilo po ugovoru, prestupu, strogoj odgovornosti ili na drugi način, za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledičnu, slučajnu ili posrednu štetu (uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, trošak nabavke alternativne usluge ili izmaklu priliku) koja nastaje iz, ili u vezi s upotrebom sajta ili povezanog sajta, ili iz kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe sajta ili povezanog sajta, čak i u slučaju da je Milin Kuvar svestan mogućnosti nastanka takvih šteta. Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata ali se ne ograničava na prenos bilo kojeg kompjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehaničke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr. ne možete da ostvarite vezu sa svojim davaocem (provajderom) Internet usluge, neovlašćeni pristup, krađu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav čin više sile. Milin Kuvar  ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup web sajtu.

6. Ograničenje odgovornosti za usluge dogovorene putem sajta

Saglasni ste da je Milin Kuvar samo posrednik za davaoce usluga dostupnih putem sajta, što uključuje ali nije ograničeno na putničke usluge. Bilo kakav i svaki odštetni zahtev u vezi s nekim propustom ili povredom koji se tiču usluga ponuđenih putem sajta ograničava se na odštetne zahteve prema nekom ili svim pružaocima (provajderima) dotičnih usluga. Milin Kuvar  ovim odbacuje bilo kakvu odgovornost, bilo zasnovano na ugovoru, prestupu, strogoj odgovornosti ili na drugi način, uključujući ali ne ograničavajući se na odgovornost za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledičnu, slučajnu ili posrednu štetu u vezi s robom ili uslugama koje je obezbedio bilo koji nosilac ili drugi dobavljač putem sajta, uključujući a ne ograničavajući se na odgovornost za bilo koje delo, grešku, propust, povredu, gubitak, nezgodu, kašnjenje ili nepravilnost do kojih je došlo krivicom, nemarom ili nekim drugim uzrokom takvog nosioca ili dobavljača, pa ovim oslobađate Milin Kuvar  od svake odgovornosti u vezi sa tim.

7. Poverljivost komunikacije s korisnicima

Milin Kuvar  će sačuvati poverljivost kompletne komunikacije s korisnicima koja sadrži lične informacije korisnika i koja se šalje direktno Milinom Kuvaru. Poruke koje korisnik pošalje na bilo koji tzv. “message board” (oglasna tabla) na internetu ili u bilo koji “chat-room” neće se zaštititi kao poverljive, pa Milin Kuvar  može koristiti i pružati informacije sadržane u takvim porukama (uključujući bilo koju zamisao, koncept, stručno znanje ili drugu intelektualnu svojinu) bilo kom od svojih matičnih preduzeća, pridruženih banaka i zavisnih preduzeća za bilo koju namenu i na način koji Milin Kuvar  bude smatrao prikladnim. Korisnik bi trebalo da bude svestan toga da povezani sajtovi mogu sadržati poverljive odredbe koje se razlikuju od odredbi datih ovde. Milin Kuvar  nije odgovoran za takve odredbe, i izričito odbacuje bilo koju i svaku odgovornost vezanu za takve odredbe.

8. Povezani Internet sajtovi

Milin Kuvar zabranjuje sakrivanje (tzv. “cache”), neovlašceno postavljanje hipertekst linkova na sajt i uokvirivanje bilo kakvog sadržaja koji je dostupan putem sajta. Milin Kuvar zadržava pravo onesposobljavanja svakog neovlašceno postavljenog linka ili okvira i izričito odbacuje svaku odgovornost za sadržaj dostupan na bilo kom drugom Internet sajtu povezanim sa sajtom Milin Kuvar. Drugim Internet sajtovima povezanim sa sajtom Milin Kuvar korisnik pristupa na vlastiti rizik.

Korisnik bi trebalo da bude svestan toga da povezani sajtovi mogu sadržati pravila i propise, tajne odredbe, poverljive odredbe, prenose odredbi sa ličnim podacima, i druge odredbe koje se razlikuju od odredbi datih na sajtu. Milin Kuvar nije odgovoran za takve odredbe, i izričito odbacuje bilo koju i svaku odgovornost vezanu za takve odredbe.

9. Informacije o budućim događajima

Određene informacije na ovom sajtu sadrže izvesne izjave o budućim događajima koje podležu riziku i neizvesnosti, i odnose se isključivo na okolnosti koje su važile na dan na koji su iznesene. Namera izraza poput “verovati”, “očekivati”, “predvideti”, “optimističan”, “nameravati”, “ciljati”, “će” ili sličnih izraza je da ukažu da je reč o izjavama o budućim događajima. Upozoravamo čitaoce da se previše ne uzdaju u takve izjave o budućim događajima koje se odnose isključivo na okolnosti koje su važile na dan na koji su iznesene. Milin Kuvar ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira javno ili preradi bilo koje izjave o budućim događajima.

10. Saopštenje za štampu

Sva saopštenja za štampu i drugi materijali predočeni ili objavljeni finansijskoj javnosti koji su sadržani na sajtu su, prema svim saznanjima Milinog Kuvara, u trenutku objavljivanja bili pravovremeni i tačni. Međutim, vremenom informacije mogu da zastare tako da se ne biste smeli oslanjati na to da će takav materijal trajno biti tačan posle datuma objavljivanja. Milin Kuvar nema obavezu da ažurira svaku informaciju sadržanu u takvim materijalima. Svi čitaoci bi morali pažljivo da provere datum objavljivanja materijala sadržanog na sajtu.

11. Poruke

[Primenjivo na oglasne table ili “chat-room” na sajtu.]

Milin Kuvar nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaja (u daljem tekstu: ‘poruke’) koje na stranicama objave korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke. Uprkos gore rečenom, Milin Kuvar može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja sadrži sledece:

* nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, klevetnički, prostački, opscen, nedoličan, pun mržnje, i rasno, etnički ili na drugi način nepoželjan materijal, uključujući ali ne ograničavajući se na svaki materijal koji podstiče na ponašanje koje predstavlja kazneno delo, koje dovodi do građanske odgovornosti ili na bilo koji drugi način krši primenljivo lokalno, državno, nacionalno ili međunarodno pravo;
* oglase ili potraživanja bilo koje vrste. (Napomena – Ovo ne važi za one sajtove koji sadrže oglasne table organizovane po principu malih oglasa.);
* poruke koje šalju korisnici koji se lažno predstavljaju;
* lične informacije, kao što su poruke u kojima se navode telefonski brojevi, brojevi socijalnog osiguranja, brojevi računa, adrese ili navodi o poslodavcu;
* poruke zaposlenih u Milinom Kuvaru  koji nisu njegovi ovlašćeni portparoli, a koji tvrde da govore u ime Milinog Kuvara ili sadrže poverljive informacije ili izražavaju mišljenja vezano za Milin Kuvar;
* poruke kojima se nudi neovlašceno „download”-ovanje u računar korisnika bilo kakvih ličnih informacija ili materijala zaštićenog autorskim pravima;
* više poruka koje u pojedine direktorijume stavlja isti korisnik izlažući na drugi način istu poentu;
* cirkularna pisma bilo koje vrste.

12. Prenos ličnih podataka

[Primenjivo u vezi sa sajtovima putem kojih se mogu prenositi vlastiti podaci o računima vlasnika kartica / klijenata.]
Korisnik priznaje i saglasan je da dostavljanjem Milinom Kuvaru bilo koji od ličnih ili privatnih informacija o sebi putem sajta, pristaje na prenos takvih ličnih ili privatnih informacija o korisniku preko međunarodnih granica kao neophodne za obradu podataka u skladu sa standardnom praksom poslovanja Milinog Kuvara.
Korisnik bi trebalo da bude svestan toga da povezani sajtovi mogu sadržati prenos odredbi o ličnim podacima koje se razlikuju od odredbi datih ovde. Milin Kuvar nije odgovoran za takve odredbe, i izričito odbacuje bilo koju i svaku odgovornost vezanu za takve odredbe.

13. Promene Pravila i propisa

Milin Kuvar zadržava pravo da preradi ova pravila i propise u bilo kojem trenutku i smatra se da su korisnici upoznati sa svakom njihovom promenom i da ih iste obavezuju.

14. Kršenje Pravila i propisa

Milin Kuvar zadržava pravo da zahteva svaki pravni lek koji dopušta zakon i opravdan je u slučaju kršenja ovih pravila i propisa, uključujući i pravo blokade pristupa sajtu s određene Internet adrese.

15. Pristup lozinkom zaštićenim / bezbednim područjima

Pristup lozinkom zaštićenim i/ili bezbednim područjima na sajtu, kao i njihova upotreba, dopušten je samo ovlašćenim korisnicima. Neovlašceni pojedinci koji pokušaju da ostvare pristup tim oblastima sajta mogu biti kažnjeni.

16. Upotreba “cookie” i sličnih datoteka

Milin Kuvar zadržava pravo skladištenja informacija u računaru korisnika u obliku “cookie”-ja ili slične datoteke sa svrhom prilagodavanja sajta sklonostima korisnika. Izjava o privatnosti na Internet stranicama Milin Kuvar sadrži dodatne informacije o tome kako Milin Kuvar koristi cookie-je, kao i postupak onesposobljavanja cookie-ja.

Leave a Reply